logo

Carlotta - the museum database

Data elementFunktion

CountValue
2"STAMPA-ORM war ett fiske, at fiska maskar, hwilka på Danska kallas ormar. Här wadade halfwa tjogen personer wid hafsstranden up till knäs, så djupt de kunde se botten, at skönja, hwarest på bottnen woro liksom högar efter dagg-maskar; de hade i handen et långt träskaft, på hwilkens ända satt en raka, eller aflångt och half alns långt och et quarters bredt twärbräde. Detta förde de fram och tilbaka på lösa sandbottnen, intil desz de kommo så djupt i sanden, at maskarne lågo på sandbottnen bara; sedan hade de en kam af trä, hwilken war fästadwid en smal käpp, hwarmed de togo up maskarne, dem de lade uti et litet ämbar, som flöt på wattnet, och war bundit med et tog wid bältet." ur Carl von Linnés Skånska resa från 1749