logo

Carlotta - the museum database

6354-2021 :: vykort

Object description
Vykort med information omhur man bokar tid för vaccination mot Covid-19. På framsidan finns flera bilder på överarmar och uppkavlade kläder. Över bilderna står texten: #kavlauppärmen samt Region Skånes logotype. Vykortet är postat till Birgitta Witting.
Sakord
vykort
Inventarienummer
6354-2021
Arkivreferens
Museiana F18:3
OCM
751
Svenska ämnesord
pandemier
Klassifikation HeM
Corona
Tidpunkt - Tillverkning
2021
Gruppering
Kultur
Signering, påskrift, stämpling
#kavlauppärmen
Materialkategori
papper
Längd
21 cm
Bredd
15 cm
Beskrivning
Vykort med information omhur man bokar tid för vaccination mot Covid-19. På framsidan finns flera bilder på överarmar och uppkavlade kläder. Över bilderna står texten: #kavlauppärmen samt Region Skånes logotype. Vykortet är postat till Birgitta Witting.
Historik
Den 27 december2020 inleddes arbetet med att vaccinera personer i Sverige mot covid-19. De första doserna gick till de som har det allra största behovet av skydd, som boende på särskilda boenden för äldre. Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjöds vaccinet före den som löpte lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. Alla som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccinationen i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen om covid-19 och vaccinernas effekter ökar. Vaccinerna mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationerna till regionerna och kommunerna för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Prioritetsordningen är ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser. Fas 1 I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. Fas 2 Den andra fasen innefattar följande grupper: Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter. Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. Fas 3 Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper: Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. Fas 4 I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Källa: Folkhälsomyndigheten; Vykortet låg i givarens brevlåda den 1/6 2021.
Tidpunkt - Förvärv till museet
2021-06
Förvärvsomständigheter - Till museet
gåva
Personnamn - Förvärvat från
Witting, Birgitta
Tidpunkt - Födelse
1963-04-24
Yrke
antikvarie
Historik
Dotter till Uno och Elvira Karlsson. Syster till Gunilla Nestler, född Karlsson. Gift med Claes Witting. Mor till Klara och Susanna Witting. Arbetar som antikvarie på Kulturmagasinet/Helsingborgs museer., Har arbetat på Helsingborgs museum i olika perioder från 1989 och framåt., Arbetar som antikvarie på Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.